Disclaimer

Definitie: 'A4Consult', 'wij', 'ons', 'onze' refereert aan Bleekman A4Consult B.V..

Algemene voorwaarden en bepalingen

Deze website is in beheer van Bleekman A4Consult B.V.. Gelieve deze algemene voorwaarden zorgvuldig te lezen. Als u deze website bezoekt, stemt u ermee in zich aan de voorwaarden te houden. Wanneer u zich niet aan de voorwaarden wenst te houden, verzoeken wij u deze website niet te bezoeken.

De gebruiksvoorwaarden hebben betrekking op vier gebieden. Deze paragraaf behandelt algemene voorwaarden en bepalingen. Verder komen privacy beleid, links naar externe websites en algemene gebruiksvoorwaarden aan de orde.

Hebt u vragen over deze site, dan kunt u contact opnemen via de contact pagina. top

Privacy Beleid

Wij respecteren de privacy van ieder individu die onze website bezoekt. In deze paragraaf informeren wij u over ons privacy beleid en de wijze waarop wij informatie over u verzamelen en gebruiken.

1. Persoonlijke gegevens

Bij het bezoeken van bepaalde delen van onze site kunnen wij u om persoonsgegevens vragen. Wij kunnen bijvoorbeeld uw naam, adres en e-mailadres vragen om u van informatie te voorzien of om uw vraag te beantwoorden. Wij verzamelen geen persoonlijke gegevens zonder uw toestemming.

Behalve de informatie die u ter beschikking stelt kunnen wij met behulp van bepaalde dataprogramma's standaardgegevens over u verzamelen, zoals welke type browser u gebruikt, in welke taal u zoekt en wat uw Internet Protocol (IP) adres is.

Ook kan het voorkomen dat wij een cookie op uw computer plaatsen. U bent geenszins verplicht deze te accepteren en kunt uw browser zo instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Meer informatie over cookies en wat u moet doen om cookies te verwijderen, kunt u vinden op www.allaboutcookies.org. Soms maken wij gebruik van web 'beacons', transparante beeldbestanden waarmee wij uw zoektocht door de websites van A4Consult kunnen volgen. top

2. Gebruik van deze gegevens

In een enkel geval kan het voorkomen dat Bleekman A4Consult B.V. informatie deelt met zusterondernemingen of samenwerkende partijen en vertegenwoordigers van A4Consult ten behoeve van het gegevensbeheer.

Bleekman A4Consult B.V. kan worden verzocht uw persoonlijke gegevens te verstrekken: (i) op (officieel) verzoek van politie en overheid; (ii) om te voldoen aan wet- en regelgeving, dagvaardingen of een gerechtelijk bevel; (iii) fraude te voorkomen en de rechten en bezittingen van A4Consult en haar dochterondernemingen te bekrachtigen en te beschermen; (iv) of de persoonlijke vrijheid van medewerkers van A4Consult en derden op het grondgebied van A4Consult te beschermen.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen, vanwege strategische of commerciële redenen, waarin A4Consult in bepaalde landen besluit ondernemingen te kopen, verkopen, samen te voegen of anderszins te reorganiseren. Dergelijke transacties kunnen tot gevolg hebben dat persoonsgegevens worden overgedragen. Tijdens dergelijke transacties zorgt A4Consult voor de benodigde bescherming van de gegevens.

Bleekman A4Consult B.V. zal uw persoonsgegevens nooit aan derden verstrekken zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij dat voorvloeit uit een wettelijke bepaling of uit de voorwaarden van ons privacy beleid.

Bleekman A4Consult B.V. spant zich in uw persoonsgegevens correct te registeren. U hebt te allen tijde het recht inzage in uw gegevens te vragen en gegevens te wijzigen. Indien u een kopie wenst van de informatie die u aan ons hebt verstrekt of uw persoonsgegevens uit ons bestand wilt verwijderen, kun u contact opnemen via de contact pagina. Wij zullen u zo spoedig mogelijk van informatie voorzien, c.q. uw gegevens aanpassen of verwijderen. top

3. Veiligheid

Bleekman A4Consult B.V. neemt redelijkerwijs alle voorzorgsmaatregelen in acht om verlies, misbruik of wijziging van de informatie die u ons heeft verstrekt, te voorkomen. Alle partijen waarmee wij een overeenkomst zijn aangegaan of vertegenwoordigers van A4Consult, die vanwege de aard van hun werkzaamheden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, zijn verplicht die informatie vertrouwelijk te behandelen.

De informatie die Bleekman A4Consult B.V. verzamelt kan naar andere landen worden overgebracht om verder te worden verwerkt, gebruikt en opgeslagen. In de meeste gevallen vindt datatransport plaats tussen dochterondernemingen van A4Consult, of partners en leveranciers.

Iedere derde partij, agent of vertegenwoordiger van Bleekman A4Consult B.V. die van persoonsgegevens gebruikt maakt ten behoeve van hun dienstverlening aan ons, is verplicht deze informatie vertrouwelijk te behandelen en te voldoen aan de Nederlandse wetgeving ten aanzien van bescherming persoonsgegevens of waar van toepassing aan de contractuele afspraken over de bescherming van uw persoonsgegevens. top

Koppelingen naar externe websites

Deze site bevat verwijzingen naar externe websites die gebonden zijn aan hun eigen algemene voorwaarden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud van websites waarop onze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn. De verwijzingen worden uitsluitend gegeven om u van dienst te zijn. Dit betekent noch impliceert dat wij enige partij, product of dienst onderschrijven. Bleekman A4Consult B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van de inhoud, noch de veiligheid van welke activiteit dan ook op andere sites. U bevestigt en stemt er mee in dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn, direct noch indirect, voor enige schade, verlies of kosten veroorzaakt of verondersteld veroorzaakt als gevolg van het gebruik van of het vertrouwen in de inhoud, goederen of diensten beschikbaar op dergelijke sites. Het gebruik van dergelijke sites is geheel op eigen risico. top

Algemene gebruiksvoorwaarden

  1. Aan het bezoek van onze website zijn geen kosten verbonden, noch is een volmacht of garantie nodig tenzij expliciet anders vermeld. De informatie in deze website heeft algemene informatievoorziening tot doel. Bleekman A4Consult B.V. heeft er redelijkerwijs alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie op de website correct was op het moment van verschijnen.
  2. Tenzij uitdrukkelijk vermeld is Bleekman A4Consult B.V. niet verantwoordelijk voor de inhoud of gebruik van webpagina's of berichten, die door u verstuurd dan wel ontvangen zijn.
  3. Alle auteursrechten, merkenrechten en andere intellectueel eigendomsrechten gebruikt in deze website zijn eigendom van Bleekman A4Consult B.V.. Aan de informatie op deze website kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden verleend. Het is toegestaan, binnen de algemene gebruiksvoorwaarden, informatie van de website te halen en af te drukken voor eigen, niet commercieel gebruik. De informatie op deze website, of delen daarvan, mag niet worden overgedragen, verveelvoudigd, bewerkt of verspreid worden middels een ander medium, noch is het toegestaan om informatie of delen van de website over te nemen in een andere website, via hyperlinks op Internet of anderszins, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bleekman A4Consult B.V..
  4. Het is niet toegestaan deze website voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken, zoals het zenden, kopiëren en plaatsen van smadelijke of obscene teksten c.q. beelden of misbruik van of inbreuk op iemands privacy te plegen. Het is evenmin toegestaan om ongevraagd promotie- en reclamematerialen, e.d. te sturen, noch om volumineuze berichten, die het functioneren van deze website of het prettig gebruik ervan voor andere bezoekers, verstoren.
  5. Bleekman A4Consult B.V. behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment, zonder voorafgaande aankondiging, informatie op deze website of delen daarvan uit te breiden, te wijzigen, aan te passen, tijdelijk of permanent van de website te verwijderen of om toegang tot de website te beperken dan wel te verbieden.
  6. Bleekman A4Consult B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor kosten, claims, verlies of schade (inclusief proceskosten) die het gevolg zijn van oneigenlijk gebruik van de website of het niet naleven van deze voorwaarden.
  7. Indien u de voorwaarden of het privacy beleid van Bleekman A4Consult B.V. schendt, kan Bleekman A4Consult B.V. besluiten u de toegang tot onze website te ontzeggen en weigeren u nieuwe toegang te verschaffen.
  8. Aan het bezoek van onze site zijn geen kosten verbonden. Bleekman A4Consult B.V. alsmede andere ondernemingen van A4Consult aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site. De enige oplossing is deze website niet meer te bezoeken.
  9. Bleekman A4Consult B.V. behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment deze voorwaarden te wijzigen.
  10. Deze voorwaarden alsmede de inhoud van de website voldoen aan de normen van het Nederlands recht.
X

Copyright notice

Deze afbeelding is eigendom van Jeroen Bleekman. Het downloaden of kopiëren of op welke andere wijze ook dupliceren van deze foto is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar.

A4Consult Interim Management & Consultancy